ANG HALAGA NG ­PAGKAKAROON NG BANK LOAN

ANG PAGKAKAROON ng bank loan ay mahalaga sa iba’t ibang aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga ­nangangailangan ng karagdagang pondo para sa ­personal o negosyo na pangangailangan. Ang tamang pagkuha ng bank loan ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong pangangailangan at layunin. Sa pagplano ng pagkuha ng loan, mahalagang isaalang-alang ang ha­laga na … Read more

The power of neuromarketing in digital marketing

Neuromarketing, an interdisciplinary field that combines neuroscience with marketing, delves into the subconscious mind to understand consumer behavior and decision-making processes. By employing advanced tools such as functional magnetic resonance imaging (fMRI) and electroencephalography (EEG), neuromarketers uncover insights that traditional methods like surveys and focus groups often fail to capture. These insights provide a deeper … Read more

Toward a sustainable AI

Artificial intelligence (AI) undoubtedly has reached mainstream adoption with its integration into various facets of modern life, revolutionizing industries, economies and societies globally. From autonomous vehicles to personalized recommendation systems, AI technologies offer unprecedented efficiency and convenience. However, alongside its remarkable advancements, the carbon footprint of AI has emerged as a significant concern, with implications … Read more

PAANO MAG-IPON PARA SA IYONG PAGRERETIRO

Ang pag-iipon para sa pagreretiro ay isang ­mahalagang hakbang upang masiguro ang isang ­komportableng buhay sa hinaharap. Upang magawa ito, mahalagang magsimula nang maaga at magkaroon ng ­disiplina sa paghawak ng pera. Una, mahalagang magtakda ng malinaw na layunin. Alamin kung gaano kalaki ang perang kailangan mo upang mapanatili ang iyong kasalukuyang pamumuhay sa pagreretiro. … Read more

Time to let go of legacy systems

In the relentless march of technological progress, businesses often find themselves tethered to outdated systems, trapped by the investments of the past and the fear of transition. Nowhere is this more evident than in the realm of human resources (HR) systems, where legacy technology can hinder agility, compromise efficiency, and stifle innovation. Despite the comfort … Read more

ANO ANG BONDS AT PAANO MAG-INVEST DITO

ANG BONDS ay isang uri ng utang na instrumento kung saan ang isang investor ay nagpapahiram ng pera sa isang entity (karaniwan ay gobyerno o k­orporasyon) kapalit ng regular na interes at pagbabayad ng principal sa takdang petsa. Sa madaling salita, ito ay parang isang pautang na may kasiguraduhan na babayaran ka ng utang at … Read more

The imperative of modernizing HR technology

IN the rapidly evolving landscape of business operations, the imperative for adaptability, agility and innovation has never been more pronounced. Human Resources (HR), as the custodian of an organization’s most valuable asset — its workforce — stands at the forefront of this transformation. However, many businesses continue to grapple with outdated HR technology, clinging to … Read more

ANG PAG-USBONG NG CRYPTOCURRENCY

SA KASALUKUYAN, ang pamumuhunan sa ­cryptocurrency sa Pilipinas ay patuloy na lumalago at ­nagiging mas ­popular sa gitna ng mga mamumuhunan at indibidwal na naghahanap ng alternatibong paraan ng pag-iinvest. Ang bansa ay nakararanas ng isang pag-unlad sa industriya ng cryptocurrency, na may malaking bahagi ng populasyon na naging interesado sa pagbili at pagbebenta ng … Read more

The state of Cryptocurrency

Cryptocurrency, once a niche interest, has exploded into mainstream consciousness, yet its journey has been anything but smooth. As Molly White illustrates in her article, “The State of Crypto Is Anything But Strong,” published in Bloomberg Businessweek, the current resurgence of crypto is marked by familiar patterns of speculation, manipulation, and regulatory uncertainty. While industry … Read more