Grassroots innovation: Nurturing change from the bottom up

Grassroots innovation is a powerful force that drives change and progress from the bottom up. It represents a bottom-up approach where individuals or communities identify challenges and develop innovative solutions tailored to their specific needs. It stands in contrast to traditional top-down innovation models that often involve large corporations, government agencies, or research institutions. Instead, … Read moreGrassroots innovation: Nurturing change from the bottom up

CX landscape in the financial services industry

In the Philippines, the financial services industry is experiencing a profound transformation in its approach to customer experience (CX). Fueled by advancements in technology, changing consumer expectations, and a competitive landscape, financial institutions are reimagining their strategies to provide seamless, personalized, and convenient interactions with their customers. One observable strategy of financial institutions is the shift toward customer-centricity. The traditional … Read moreCX landscape in the financial services industry

Wastong Pananaw ukol sa Pera

Ang tamang paggamit ng pera na napananatili natin nang matagal ay sa pamamaraan ng wastong paggamit nito – bilang pambayad sa mga kinakailangang bayaran, at sa pamamagitan ng pagtatabi nito nang sa gayon ay may mapaghugutan sakaling magipit.   Ang pagiging disciplinado sa paggamit ng pera ay nakatutulong upang mabuo ang ating behavior o fiscal … Read moreWastong Pananaw ukol sa Pera

Selling and marketing in messaging platforms

In the era of digital communication, messaging platforms have revolutionized the way businesses connect with their customers. Gone are the days when there was only one or two ways of getting in touch with a merchant (or vice versa). While traditional means are still being used, there are now a myriad of ways of engaging … Read moreSelling and marketing in messaging platforms

Tipid Tips sa Pagdiriwang ng mga Espesysal na Okasyon

Isa sa katangian ng mga Pilipino ay ang hilig sa pagplano ng mga iba’t ibang klase ng pagdiriwang.   Ito ay mga okasyon na kasama ang pamilya kung saan lumalabas o nagtitipon-tipon ang mga mag-anak upang ipagdiwang ang isa o maraming mga mahahalagang bagay na nagdudulot ng saya. Halimbawa ng mga okasyong ito ay kaarawan, … Read moreTipid Tips sa Pagdiriwang ng mga Espesysal na Okasyon

Open finance in the Philippines

Open finance is a concept that refers to the use of technology to provide greater access to financial data, products, and services. It is based on the idea that by making financial information more accessible, individuals and businesses can make more informed decisions and participate more fully in the financial system. Open finance is an … Read moreOpen finance in the Philippines